کلید واژه : نمایش کمدی خرساجرای نمایش کمدی «خرس» در فرهنگسرای نیاوران


نمایش کمدی «خرس» از روز شنبه ٢١ مهرماه روی صحنه می رود. به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایش کمدی «خرس» از ٢١ مهر تا ٢ آذر ماه ساعت ٢٠ در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران اجرا می شود . کارگردانی این نمایش به عهده احسان ناجی و سحر پرتوی کیان اس ...