کلید واژه : نمایش کوری


تئاتر فستیوال

برنامه کامل آخرین روز جشنواره تئاتر فجر


در آخرین روز برگزاری سی و پنجمین جشنواره تئاتر فجر همزمان با 11 بهمن ماه ، 7 نمایش در بخش صحنه‌ای و 6 نمایش در بخش به علاوه فجر و 5 نمایش در بخش محیطی است. به گزارش تئاتر فستیوال ، در آخرین روز جشنواره تئاتر فجر ، نمایش هایی از اسپانیا - آرژ ...

تئاتر فستیوال
اجرای 26 نمایش در دهمین روز جشنواره تئاتر فجر :

برنامه کامل دهمین روز جشنواره تئاتر فجر


سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در دهمین روز برگزاری خود که روز دهم بهمن ماه است ، میزبان 13 نمایش در بخش صحنه‌ای و 7 نمایش در بخش به علاوه فجر و 6 نمایش در بخش محیطی است. به گزارش تئاتر فستیوال ، در دهمین روز جشنواره تئاتر فجر نمای ...

تئاتر فستیوال
اجرای 29 نمایش در نهمین روز جشنواره تئاتر فجر :

برنامه کامل نهمین روز جشنواره تئاتر فجر


سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در نهمین روز برگزاری خود که روز نهم بهمن ماه است، میزبان 12 نمایش در بخش صحنه‌ای و 10 نمایش در بخش به علاوه فجر و 7 نمایش در بخش محیطی است.  به گزارش تئاتر فستیوال ، نهمین روز جشنواره تئاتر فجر میزبان ن ...