کلید واژه : نهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوانتقدیر و چاپ در کتاب مقالات و پژوهش های پذیرفته شده درجشنواره تئاتر خیابانی مریوان


 مقالات و پژوهش های پذیرفته شده درجشنواره تئاتر خیابانی مریوان تقدیر و چاپ می شوند. به گزارش تئاتر فستیوال ، مقالات و پژوهش های پذیرفته شده در نهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان از سوی دبیرخانه این جشنواره برای تقدیر و چاپ در کتاب پ ...