کلید واژه : یادداشت نمایش مرگ زنان زرد


نقدی بر نمایش «مرگ زنان زرد» به کارگردانی امین آبان

فراتراز صفحه حوادث روزنامه


«مرگ زنان زرد» نمایشی فمنیستی است.امین آبان در کار تازه خود از زنانی می گوید که چه در کنج خانه چه در قلب اجتماع مورد ستم،تهاجم و تجاوز مردان قرار گرفته و به مردگانی متحرک تبدیل شده اند. «مرگ زنان زرد» نمایشی شخصیت محور است نه داستان محور.اگر چه ...