کلید واژه : یادداشت نمایش هیپولیت


تئاتر فستیوال

فرصتی مغتنم برای دانشجویان تئاتر


نقدی بر نمایش «هیپولیت» به کارگردانی فرزاد امینی اوریپید یکی از بزرگ ترین تراژدی نویسان یونان باستان است که آثارش بارها بر صحنه های تئاتر ایران و جهان اجرا شده اند . از مجموع نود نمایشنامه ای که او نوشته فقط هجده اثر به جا مانده و بقیه متأسفان ...