آب و دیگران


علیرضا ناصحی
: هما خداجوی، مرجان نامور آزاد، فرشادفرهادپور، مرتضی فرجی، مرتضی حسینی امیر نقدعلی و علیرضا ناصحی
: محمدرضا محبی
: مریم سهیلی، فرشاد فرهاد پور
: مسلم رضایی

– تقدیر شده در فستیوال های داخلی و خارجی
– اجرا شده در فستیوال «ایشارا» در دهلی هندوستان

آقای کف پا دنبال آب برای می‌گردد اما بر سر آب جنگ در گرفته است.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.