ابر شلوارپوش


تئاتر فستیوال

: علیرضا اخوان
: علیرضا اخوان
محل اجرا: تالار مولوی – سالن کوچک
 خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شانزده آذر، شماره شانزده، جنب کلینیک دانشگاه تهران، مرکز تئاتر مولوی
تلفن:۶۶۴۱۹۸۵۰
 ۲۰ بهمن تا ۲۶ اسفند ۱۳۹۸
  ۱۹:۰۰
  ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان

: داریوش مودبیان
: نگار نیکنامی، محمد سلطانی، امیر افچنگی
: راضیه ابراهیمیان (اِبرا دیزاین)
: مهرناز عباسی
: ساجده صابری
: امیر افچنگی
: ساجده صابری
: مسعود تفقدی
: همتا سعادتی
: فاطمه نصرتی
: بهادر باستان حق
: امیر افچنگی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.