اشک ها و لبخندها


هادی قضات
: سهیل کوشانپور

: موسسه نوای چنگ فرزانه با همکاری شرکت هاکوپیان

محل اجرا: تالار وحدت
 خیابان حافظ ، خیابان استاد شهریار ، تالار وحدت
تلفن: ۶۶۷۳۱۴۱۹ ، ۶۶۷۰۵۱۰۱
دوره اجرا: از ۶ مرداد ماه ۱۳۹۸
ساعت اجرا: ۱۸:۰۰
 ۱۲۰ دقیقه
بها بلیت :  از ۵۰ هزار تومان تا ۱۶۰ هزار تومان

: نصیر حیدریان
: نورالدین حیدری ماهر
: احسان تارخ
: محمد رضا صفی
: سینا خیرآبادی
: ماریا حاجیها
: هلیا شکری
: سعید معروف پور _مرضیه جعفر پور
: محمدحسین سلیمانی فرد
: فرنوش آباء
: محمد صادق زرجویان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.