بهمن کوچیک


تئاتر فستیوال

: گروهی و بر اساس بداهه پردازی
: مهران نائل
: محمد بحرانی، امیر سلطان احمدی، مهدی شاهپیری، مهران نائل
مکان اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد – سالن سه
 خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
دوره اجرا: چهارشنبه ۰۷ تیر ۱۳۹۶ تا شنبه ۰۷ مرداد ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۲۱:۱۵
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ و ۲۰,۰۰۰ تومان

 

: مهران نائل
: آرش والی
: کتایون رزم حسینی، رعنا رسول زاده
: ملودی اسماعیلی
: سارا طبیب زاده
: صبا قاسمی
: رضا یعقوبی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.