به فرمان من


تئاتر فستیوال

: مجید امامی
: حسن اسدی
: جمال فوادیان، علی خونساری، میلاد تفرشی، سعید اسکندی، محسن میر هاشمی، علی اصغر ایزی، آرام سلیمانی
محل اجرا: خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
 خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان
تلفن: ۸۸۳۱۰۴۵۷، ۸۸۳۱۰۴۵۸
  ۱۸ فروردین تا ۰۶ اردیبهشت
  ۱۸:۳۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان
: حسن اسدی
: بیتا حیدری
: حسین وادی زاده
: مهرداد موسوی
: ماریا زینالی
: آیلار باقری
: مهدیه سادات اهنچی
: فاطیما درستکار
: زهرا طغیانی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.