بیست و یک


تئاتر فستیوال

: بهادر مالکی

 

مکان اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد – سالن سه
 خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
دوره اجرا: پنجشنبه ۰۸ تیر ۱۳۹۶ تا جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶
دوره اجرا:  ۲۰:۰۰
مدت اجرا:  ۳۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

 

: امیر زاغری
: نگار شهبازی
: بهنام مالکی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.