بیله دیگ بیله چغندر


تئاتر فستیوال

: داوود فتعلی بیگی
: منیژه داوری
: (به ترتیب ورود به صحنه)امیر حسین انصافی، محسن قصری، امیر محمد انصافی، کوروش رخشنده پی، الهه پور جمشید، آساره هداوند، و امیر پارسی
  تماشاخانه سنگلج
 پایین تر از میدان حسن آباد، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، تماشاخانه سنگلج
تلفن:۵۵۶۳۰۸۷۱، ۵۵۶۲۵۴۴۴
دوره اجرا: ۰۵ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
  ۲۰:۳۰
 بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان

: علی جباری و پیام رضایی
: عاطفه داوری
: کوروش رخشنده پی
: مصطفی قریشی
: امیرحسین جعفرپور
: سمیرا انصافی
: احمدرضا حجارزاده
: سمانه استاد
: حسن داوری، حسین نجفی
: صغرا مهرنیا
: مهسا زمانی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.