ترس و لرز


تئاتر فستیوال

: فرزاد امینی
:زهرا سوری، بهرام عباسی فرد
محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد
 خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن: ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹
دوره اجرا: ۱۸ بهمن تا ۱۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت اجرا: ۱۸:۰۰
بها بلیت: ۱۸,۰۰۰ و ۳۰،۰۰۰  تومان

: سورن کیرکگور
: علی تاریمی، نازنین زهرا برومند

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.