خاطره ای از دو دوشنبه


تئاتر فستیوال

: آرتور میلر
: سعید عسگریان
:(به ترتیب ورود به صحنه) ارشیا پاکدل، پرهام موسوی، شیدا پهلوان، شبنم جعفر پیشه، پارسا مزینانی، کسری معماری، نازنین دلشادیان، مهدی اشرافی، نوید محسنیان، فرتاش دوراندیش، احمد فرهنگ نیا
محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد
 خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن: ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹
دوره اجرا: ۵ تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
ساعت اجرا: ۲۱:۳۰
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان

: زهره خلیلی
: مرتضی اسماعیل کاشی
: ارشیا پاکدل، حسام قدیمی
: شیدا پهلوان
: علیرضا گلدهی
: فاطمه افتخاری
: سعید یعقوبی
: هنگامه برفچین
: علی نجاریان
: سهراب خان زاده

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.