داستان عشق


تئاتر فستیوال
محل اجرا:حوزه هنری – تماشاخانه ماه
 تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری، تماشاخانه ماه
تلفن: ۸۴۱۷۲۰۶۸
دوره اجرا: ۱۶ دی تا ۰۵ بهمن
  ۱۷:۳۰
مدت اجرا: ۵۰ دقیقه
 بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان
: ژان لوک ‌لگرس
: بهروز عبادی
:علیرضا اسفندیاری، شکوفه حیدریان، بهروز عبادی، علی شریعتی

: زیبا خادم حقیقت
: کیانوش ایازی
: علی شریعتی
: ماریا سیدی
: ابولفضل قربان نژاد
: امیر امینی نیا، محمد کریم پور
: سمیرا محبی، علیرضا حکیم جوادی
: بهروز عبادی
: ابولفضل قربان نژاد
: امیر امینی نیا
: بهروز عبادی
: محمد کریم پور

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.