زندگی در تئاتر


: دیوید ممت
: داریوش مودبیان
: احمد دامیار
: حنیف سلطانی سروستانی، سروش عباسی
 
محل اجرا: تالار مولوی – سالن اصلی
خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شانزده آذر، شماره شانزده، جنب کلینیک دانشگاه تهران
تلفن:۶۶۴۱۹۸۵۰
 
  از ۱۶ اردیبهشت تا ۱۳خرداد 
  ۲۰:۱۵
 ۳۰ دقیقه
 بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
 

: پریسا آب تین
: محسن ذهبی
: یگانه سبزواری
: نازنین برقی
: پیام زمانی
: مریم گوهرانی
: منا سهیلی
: مرجان عفراوی
: اشکان شهریاری
: هانیه زریابی
: علیرضا ناصری
: مریم سلطانی
: علیرضا حیران
: محسن طهماسبی
: مجتبی سلطانی سروستانی
: کمپانی استراتژی
: آزاده مالمیر
: آژمان بیژنی نسب
: یلدا وفاپور

زندگی دو بازیگر تئاتر در برادوی که یکی از آن ها در حال پیشرفت و دیگری در حال افول

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.