سرود صد هزار افلیای عاشق


تئاتر فستیوال

: قطب الدین صادقی
: رضا موسوی
:شادی امیری
محل اجرا: خانه موزه استاد عزت الله انتظامی (قیطریه)
 خیابان اندرزگو (قیطریه)، شرق به غرب، روبروی بلوار کاوه، خیابان احمدی، پ۲۸
تلفن: ۲۲۳۹۰۳۲۰
  ۰۲ تا ۲۲ اسفند
  ۱۹:۳۰
  ۴۵ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
:شاهین تاچ بخشیان
: احسان مرادی
: فهیمه قنبری
: مصطفی اسفندیاری
: شیما شامی
: الهام سید حدادی
: شادی امیری
: سهامه عسگری
: آلما حدادی
: نغمه گرجیان منش
: شهرام خطی
: محمد میری
: نوید صادقی
: سامان قهرمانی نژاد

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.