سقوط اضطراری


تئاتر فستیوال

: سید علی موسویان
:کرامت رودساز، مسعود رحیم پور، هدی آهنگر، محمد علی عسگری، سید علی موسویان
محل اجرا: حوزه هنری – تماشاخانه مهر
 تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری، تماشاخانه مهر
تلفن: ۸۴۱۷۲۰۶۸
دوره اجرا: ۲۸ دی تا ۱۹ بهمن
  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۶۵ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان
:سید علی موسویان
: علی شهبازی
: احمد حق شناس، محمد تفرشی
: نسرین درویش پور
: سید علی موسویان
: مهدی کبه
: امیر نادعلی
: مرتضی برزگرزادگان
: هدی آهنگر

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.