سونات شب


تئاتر فستیوال

: سعید داخ
: گیلدا حمیدی، بهار نوحیان، امیر رئیسیان
محل اجرا: خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان
تلفن: ۸۸۳۱۰۴۵۷، ۸۸۳۱۰۴۵۸
دوره اجرا:  سه‌شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۶ تا پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۹:۴۵
مدت اجرا:  ۵۰ دقیقه
بهای بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

 

: مجید داخ
: منوچهر زنده دل، سعید داخ، فهیمه معین
: حمید رضا نعیمی
: الهام بهزادی
: رضا مهدیزاده
: فرشته حدادپور
: شایان کیانی
: سپینود میرزائی
: محمد بهرامى
: مریم شریعتى
: گروه هنرى پژواک

دو نمایشنامه همراه:

زیبای بی اعتنا
نویسنده: ژان کوکتو
مترجم: پرویز تاییدی

ببخشید، شماره عوضیه 
نویسنده :لوسیل فلچر
مترجم :منیژه محامدی
تلفن رزرو: ٠٩٣۵۵۶٢٩٨٢٢

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.