صد در صد


تئاتر فستیوال

: مارکس لید
: مرتضی اسماعیل کاشی
: ستاره پسیانی، هوتن شکیبا
محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد
 خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن: ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹
دوره اجرا:از ۱۷ فروردین تا ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت اجرا: ۲۰:۰۰
مدت اجرا: ۹۰ دقیقه
بها بلیت: ۴۰,۰۰۰ تومان

: وحید رهبانی
: محمد قدس
: سارا اسکندری
: شیما میرحمیدی
: مرتضی اسماعیل کاشی
: بامداد افشار
: رضا خضرایی
: محمدصادق زرجویان
: فراز اسکندری
: راحیل مرشدی
: سینا فراهانی
: علی نجاریان
: آیدا اورنگ
: ایلیا شمس (تئاتربازها)
: محمد صادق زرجویان

از همراه داشتن فرزندان زیر ۱۲ سال خودداری نمایید.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.