قاسم آباد


تئاتر فستیوال
: پوریا گلستانی
: محسن زرآبادی پور، شاهین نعمتی، پویا حاجی رضا، ریحانه فراهانی، مهشید قیصری، احسان گلستان
محل اجرا:  تماشاخانه سپند (سالن شماره ۲)
 تهران، خیابان کریمخان، خیابان عضدی جنوبی (آبان)، خیابان سپند، پلاک ۶۹، تماشاخانه سپند
تلفن: ۸۶۰۳۷۸۰۷
دوره اجرا: ۰۱ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
  ۱۸:۳۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان

: امیر رضائیان
: پوریا گلستانی
: حامد پاژوند
: امیر رضائیان
: عرفان امین فر، آنگینه هارتونیان

: نیکو زرپور
: متین معینی
: فاطمه اقبالی
: سهراب خان زاده
: سهراب خان زاده، امیر رضائیان
: امیر رضائیان
: مجتبی حسنی
: مهدی ترحمی
: علیرضا ترحمی
: مهدی رایگانی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.