مجلس شب چراغ


تئاتر فستیوال
: داوود معینی کیا
: بازیگران: حسین میرزائیان، مهدی رحیمی سده، سحر خداداده، عاطفه مقدسی، طناز عباسی، عاطفه ترابی، بروجردی، داوود معینی کیا
محل اجرا: اداره تئاتر – خانه نمایش
میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر
تلفن: ۸۸۵۹۴۲۸۲، ۸۸۳۰۰۲۷۸
دوره اجرا:  پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا جمعه ۰۵ خرداد ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۲۰:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بهای بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان

 

: رامین عبداللهی، احسان سامانی منش
: هانا راد
: مجید آهنگران
: سمیه پسندیده خواه
: وحید سلیمی
: یلدا ابراهیمی
: امیرحسین جعفرپوراین نمایش در فضای باز اداره تأتر اجرا خواهد شد.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.