نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی


تئاتر فستیوال

: سهراب حسینی
: بهنام تشکر
محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد
 خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن: ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹
دوره اجرا : ۱ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت اجرا: ۲۰:۳۰
مدت اجرا: ۶۵ دقیقه
بها بلیت: ۴۰,۰۰۰ تومان
: سهیل حسینی
: سارا تنها
: مازیار تهرانی
: جلال تهرانی
: احمد افشارنیا
: محمد اسماعیلی، شکرانه کریم، امین نجفی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.