آیا می شناسید راه شیری را؟


تئاتر فستیوال

: کارل ویتلینگر
: محمد علی زمانی
:وحید جباری، میثم جهانگیری
محل اجرا: اداره تئاتر – خانه نمایش
 میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر
تلفن:۸۸۵۹۴۲۸۲، ۸۸۳۰۰۲۷۸
  از ۲۴ بهمن تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت اجرا: ۱۷:۳۰
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان
: پروین کاظمی
:محمد علی زمانی
: مهدیه مشایخی
: مسعود خرداد
: نسیم ملکی
: نسیم ملکی
: پگاه عربی
: وحید یگانه شیخی
: علی سامنی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.