اتاق ورونیکا


تئاتر فستیوال

: آیرالوین
: کوروش ولیدی
: سعید سالمی، مژگان رادفر، بهار سهراب بیگی، کورش ولیدی، ‌ پرنیان عبادی، گلناز کرکی، آوا پورترک، نرگس شهرجردی، لیندا آوراهم

 

محل اجرا: اداره تئاتر – خانه نمایش
 میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر
تلفن: ۸۸۵۹۴۲۸۲، ۸۸۳۰۰۲۷۸
دوره اجرا:  یکشنبه ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا پنجشنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۷۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

 

: مژگان رادفر
: مسعود لطفی، مارسل داوودی
: مرجان سلطان زاده
: مرضیه رادفر
: امیر داریوش ولیدی
: هانی گلشاهی
: رضا کوراوند

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.