افسانه ببر


تئاتر فستیوال

: داریو فو
: صدرالدین زاهد
: صدرالدین زاهد

 

محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد – سالن سه
 خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن: ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹
دوره اجرا:  ۲۲ تا ۳۰ بهمن
ساعت اجرا:  ۲۰:۳۰
مدت اجرا: ۱۰۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان

: رزیتا فضایی، محمد توفیق
: انار هراتی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.