اژدهاک


تئاتر فستیوال

: بهرام بیضایی
: علی شعبانی اسرمی
:علی شعبانی اسرمی
محل اجرا: تالار مولوی – سالن کوچک
 خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شانزده آذر، شماره شانزده، جنب کلینیک دانشگاه تهران، سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
تلفن: ۶۶۴۱۹۸۵۰
دوره اجرا:  ۰۵ تا ۲۳ مهر
ساعت اجرا:  ۱۷:۰۰
مدت اجرا:  ۴۵ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان
:سید عماد عامری
: ملیحه لطفی
: علی مجیدی
: رضا نورانی، مسعود اشرفی
: عارف میرزایی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.