برخوانی شکرشکن از تلخکامی های آکل


تئاتر فستیوال

: مهدی فرهادی پور
: ساناز روشنی، دنیا مستعلمی
محل اجرا: تئاترشهر – پلاتو اجرا
 تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن: ۶۶۴۶۰۵۹۲-۴
دوره اجرا:  ۰۹ تا ۲۱ اسفند
ساعت اجرا:  ۱۸:۰۰
مدت اجرا:  ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان

: مجید رحمتی
: اشکان زیبائیان
: محیا عباس زاده
: وحید ثابت قدم
: داود کاوند
: مونا صدر

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.