به آسمان نگاه کن


تئاتر فستیوال
: محمد مهدی خاتمی
: محسن افشار، نسرین نکیسا، غلامرضا عارف نژاد، سودابه جعفر زاده، مجید معافی، ماندان قربانی، داود آزاد، امیر افشار، امینا خاتمی، نیلوفر سلیمان تاش
محل اجرا: خانه موزه استاد عزت الله انتظامی (قیطریه)
 خیابان اندرزگو (قیطریه)، شرق به غرب، روبروی بلوار کاوه، خیابان احمدی، خانه موزه استاد عزت الله انتظامی
تلفن: ۲۲۳۹۰۳۲۰
 دوره اجرا: ۱۹ تا ۳۰ بهمن
ساعت اجرا:  ۱۹:۰۰
مدت اجرا: ۶۵ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان
: محمد مهدی خاتمی
: علی طرخان
: رضا حسن زاده
: امیر حسین خاتمی
: مهدی حسنی
: زهره بی خوش
: مریم پسنده پور
: هادی شیرازی
: سهیل قورچی
: حمیده حسینی
: امیر خدامی، بهاره صباحی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.