روزی روزگاری بندر


: علیرضا سلوکی
:صدر الدین حجازی، سیروس کهوری نژاد، شاهین اعلایی نژاد، آمال ساقندیان، کرشمه یوسفی، مرجان رحیم زاده، زهرا آذرخش، علی شیبانی، عرفان کهوری نژاد
محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد
 خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن: ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹
دوره اجرا: بهمن ۱۳۹۷
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ و ۴۵,۰۰۰ تومان
:علیرضا سلوکی
: رامبد مفخمی پور، ملیکا سادات حسینی، خاطره خوشدل، ثمین بیطرف، مظفر امیرکمالی، طهورا زهدی، علی پناهی، محیا جوان، آوا فیروزی، آتنه سماوات، اشکان پناهی، الهه جمشید
: سیروس کهوری نژاد و شاهین اعلایی نژاد
: شاهین اعلایی نژاد
: محمد دانشور
: داود عمادی
: علی جوادی
: بهروز شیری
: علی پناهی، زهرا میرزاده موسوی
: جمشید اکبرزاده
: عرفان کهوری نژاد.
: جمشید اکبرزاده
: الهه احسان پور
: محمد مجتبائی
: سیروس کهوری نژاد، شاهین اعلایی نژاد
: رضا زوالگر
: محیا امامی
: الهام عمید، محمد حسن سلوکی
: محمد دانشور

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.