رویاى ماه


تئاتر فستیوال

: مریم کاظمى
: احسان مجیدى
: محمد نوحیان، امیر عدل پرور

 

محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد – سالن سه
 خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
دوره اجرا: پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۶ تا چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۷:۳۰
مدت اجرا:  ۴۵ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

 

: هانیه زحمتکش، الهه میرزایی
: سهند بهادرى
: احسان مجیدى
: احسان مجیدى
: پریسا مشکانى
: ماندانا صادقی
: روژین ستارى

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.