سرباز شال بلند


تئاتر فستیوال

: علیرضا حنیفی
: علیرضا حنیفی، سحر صفانیا، شراره مرادی، مصطفی پارسایی

 

محل اجرا: حوزه هنری – تماشاخانه ماه
 تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری، تماشاخانه ماه
تلفن: ۸۴۱۷۲۰۶۸
دوره اجرا:  ۲۰ شهریور تا ۱۰ مهر
ساعت اجرا:  ۱۸:۳۰
مدت اجرا:  ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

: سحر مانی
: یاشار معظمی، شراره مرادی
: فاطمه عارف

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.