سنگ‌ها برای آنتیگون


: ساسان فقیه، علی پازوکی
: علی پازوکی
: گیلدا حمیدی، میثاق زارع، سمانه اسماعیلی، محمد صدیقی مهر
محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد – سالن سه
 خیابان نوفل‌لوشاتو ، تقاطع خیابان رازی
تلفن: ۶۶۷۶۰۵۳۰ – ۶۶۷۵۱۰۴۶ – ۶۶۷۶۳۵۶۹
دوره اجرا: ۰۱ مهر تا ۴ آبان ماه  ۹۷
ساعت اجرا: ۲۱:۴۵
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بهای بلیت : ۲۵,۰۰۰ و ۱۸,۰۰۰ تومان
: شهاب حسینی
: ناهید طیموری
: محمود اکبرشاهی
: فاطمه عرب کرمانی
: مجید لیلاجی
: مجید لیلاجی
: بهزاد حاجی بیکلو
: مهسا همتی
: منعم کثیرلو
: ندای هفت شهاب آسمان
آنتیگون و ایسمنه در یک کافه مشغول کار و گذران زندگی هستند. با ورود غریبه ای به کافه روال زندگی آنها دگرگون می شود.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.