سوتفاهم


تئاتر فستیوال

: آلبر کامو
: ایمان فتاحی
:ایمان فتاحی، امیر احمدزاده، محمد ثروتی، شوکا کریمی، فرشید شایسته
محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد
 خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن: ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹
دوره اجرا:  بهمن و اسفند ۱۳۹۷
: خشایار دیهیمی
:سجاد افشاریان
: ایرج رحمانی
: طاهره سادات طاهری
: ایده سینما
: احمد زنگنه
: سینا شریعتمدار
: ایمان فتاحی، قاسم غضنفری
: شهرزاد کاظمی فروز
: سامان قاسمی
: رویا طاهری
: رضا مظفری منش
: سهیلا محققی

کاری از گروه مونگو

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.