شاه آباس، مکتب تبریز


تئاتر فستیوال

: حسین نوشیر
:کتایون سالکی، احسان بهلولی، هدیه اصفهانی، امیر عباسیان، هومان محمدحسینی، طه ولیزاده، سمانه زارعی، مرتضی یوسفی، حسین سپهرنژاد
محل اجرا: تماشاخانه سنگلج
 پایین تر از میدان حسن آباد، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، تماشاخانه سنگلج
تلفن: ۵۵۶۳۰۸۷۱، ۵۵۶۲۵۴۴۴
دوره اجرا: ۳۰ دی تا ۲۰ بهمن
  ۲۰:۰۰
مدت اجرا: ۹۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

: مهناز مهدیزاده
: امیراعلا مصدقی، یاسمن عدل

گروه تئاتر کاتاتونیا  پروژه تئاتر عبّاسی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.