شهر تنهایی من


تئاتر فستیوال

: نوشین تبریزی
: حسن عسگری
:(به ترتیب ورود به صحنه) محسن علیمحمدی، نجمه صفایی، مینو ملکی، حسن عسگری
محل اجرا: اداره تئاتر – خانه نمایش
 میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر
تلفن:۸۸۵۹۴۲۸۲، ۸۸۳۰۰۲۷۸
  ۰۱ تا ۲۴ بهمن
  ۲۰:۱۵
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان

: محمد وفایی
: حسن عسگری
: نگین احسانی
: حمیدرضا ژاله
: رضا جلالوند، نسرین درویشی
: مرتضی برزگرزادگان، اریک قاراسمیان
: هادی پدرام
: محمد عسگری
: فرتاش شیرازی، وحید بامداد

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.