شیدایی


تئاتر فستیوال

: اصغر گروسی
: آرش عسکرزاده، اصغر گروسی

 

محل اجرا: حوزه هنری – تماشاخانه ماه
 تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری، تماشاخانه ماه
تلفن: ۸۴۱۷۲۰۶۸
دوره اجرا:  یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ تا جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۸:۰۰
مدت اجرا:  ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان

: مرضیه شاهدی
: حمیدرضا تیمارچی
: سید محسن حسینی
: امیر گروسی
: اصغر گروسی

حر پس از گذشت ۱۴ قرن باید به سوال‌هایی پاسخ دهد که ابهاماتی را برای وی ساخته. بررسی واقعه کربلا و حادث شدن آن در قالبی مستندگونه با پرداختن به اسناد مرجع و کتب تاریخی و تحلیل آن رویداد.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.