صورت چرمی


تئاتر فستیوال

: هلموت کراوزر
: علیرضا بختیاری
:مرسا سید موسوی، علیرضا بختیاری
محل اجرا: خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
 خیابان انقلاب، خیابان خارک، بن بست اول، پلاک ۵ خانه نمایش مهرگان
تلفن: ۶۶۷۲۲۶۲۲ – ۶۶۷۲۴۸۱۵
دوره اجرا: ۱۶ تا ۲۶ بهمن
   ۱۹:۰۰
مدت اجرا: ۶۵ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

: علیرضا کوشک جلالی

: امیر رحمانی
: صبا باقرپور
: صبا باقرپور، افشین شوندی
: افشین شوندی
: محمد کول آبادی
: حمیدرضا خلیلی، رضا جهان آرا
: امیر رحمانی
: بهرام حاج جعفری زاده
: سارا حسینخانی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.