ماشینری


تئاتر فستیوال

: هادی حوری
:محمد مهدی کیان، ریحانه جعفری، فرزاد دشتی، نوید غفوری، مهلا قدوسی، عیسی محمدی، سعید جاودان، علیرضا موسوی، نگار شهبازی
محل اجرا: اداره تئاتر – خانه نمایش
 میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر
تلفن: ۸۸۵۹۴۲۸۲، ۸۸۳۰۰۲۷۸
 از ۲۴ بهمن تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت اجرا: ۲۰:۰۰
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

: هلیا میرهادی
: ایمانه بهنام جم
: فائزه زکائتی
: هادی حوری
: هلیا میرهادی
: نوید غفوری
: هلیا میرهادی
: هلیا میرهادی
: شرکت تبلیغاتی هلیوس

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.