نوروز خوانی


تئاتر فستیوال
: جواد انصافی
: جواد انصافی، احمد آهسته، رضا معراجی، امیرمحمد انصافی، ابوالفضل عشرب، فرشته اعظمی، تینا نوروزی، نوشین نامی، فروغ یزدان

 

محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد – سالن دو
 خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن: ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹
دوره اجرا:  ۲۶ اسفند تا ۳۰ فروردین
ساعت اجرا:  ۲۰:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان

 

: حسن مصطفی پور، بارمان اهورا، احسان سامانی منش
: حامد نصر آبادیان
: ساسان فرهاد پور
: فروغ یزدان
: مهدی سراج، ملیکا ظاهرخانی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.