کوچه پارس


تئاتر فستیوال
: داوود معینی کیا
: محمدرضا آزادفرد، داوود معینی کیا

 

محل اجرا: اداره تئاتر – خانه نمایش
 میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر
تلفن: ۸۸۵۹۴۲۸۲، ۸۸۳۰۰۲۷۸
دوره اجرا:  ۰۵ تا ۲۴ فروردین ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۱۸:۳۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

: هانا راد
: امیرحسین جعفرپور
: محمدحسین رمضانی
: عاطفه ترابی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.