و همیشه پاییز


تئاتر فستیوال

: مهیار جوادی ها
: حسین توازنی زاده
: ایلناز شعبانی، یکتا طبیبی
محل اجرا: تالار مولوی – سالن اصلی
 خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شانزده آذر، شماره شانزده، جنب کلینیک دانشگاه تهران، مرکز تئاتر مولوی
تلفن:۶۶۴۱۹۸۵۰
دوره اجرا: ۲۳ بهمن تا ۰۹ اسفند ۱۳۹۸
ساعت اجرا: ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان

: محمد محقق منتظری
گروه طراحان
: مهیار جوادی ها، رضا هادی نژاد
: گلناز گلچین
: سینا همای
: سجاد هاشمی
: سیاوش بیگی
: زهرا میرآقایی
: مرتضی رستمی
: محمد جواد توازنی زاده
: نوید شیخ
: امیرمحمد میراشرفی
گروه کارگردانی
: سجاد طاهری، علی احقاقی
: مسیح یوسف زاده
: یاسمین خسروشاهی
: مرضیه کریمی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.