کسوف


تئاتر فستیوال

: ایوب اقاخانی
: هادی شمس
: مریم امینی، فرشید روشنی، هادی شمس

 

محل اجرا: تالار محراب – سالن کوچک
خیابان ولیعصر، چهارراه امام خمینی، تالار محراب
تلفن: ۶۶۴۰۲۲۸۴
دوره اجرا:  یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ تا جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۸:۳۰
مدت اجرا:  ۵۰ دقیقه
بهای بلیت: ۱۲,۰۰۰ تومان
: ۰۹۱۹۲۵۱۷۸۲۰

 

: احسان یوسف زاده
: هادی احمدی
: حسن نوری
: حبیب نوروز پور
: کیمیا آژیراک
: رئوفه شریفی
: سارا سجادی
: پگاه سعیدی
: سجادآقابابایی (گروه تماشاگران تئاترنارنجی)

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.