یک زن و یک مرد


الکسی آربوزوف
مهین اسکویی
: هوشمند هنرکار
: کاظم هژیرآزاد، ناهید مسلمی
هوشمند هنرکار
محل اجرا : خانه موزه استاد انتظامی
  ۷۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان

: سیما سامانی، هوشمند هنرکار
: سیما سامانی
: ابراهیم حسینی، مینا قانع
: علیرضا عباسی، فاطمه پوشپاس
: فاطمه پوشپاس
: سهیلا علیپور
: سمیه علیپور
: علیرضا عباسی

عاشقانه جذاب، لطیف و طنازی است برای میانسالی. لیدیا (ناهید مسلمی) بیمار آسایشگاهی است که رادیون (کاظم هژیرآزاد) مدیر آن است و نمایش قصه ارتباط متفاوت، زیبا، عاشقانه و طنزآمیز این دو است.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.