کلید واژه : اکوان دیو عباس عبداالله زاده


در مصاحبه اختصاصی با تئاتر فستیوال :

احمد داوودی : فشارهاى زمانه باعث شده کمتر فکر کنیم / هیچ کاری بدون انتقاد ، زنده و پویا نیست


نمایش « اکوان دیو » به نویسندگی و کارگردانی عباس عبداالله زاده ، قصه ی بیژن و منیژه را از شاهنامه روایت می کند . احمد داوودی در کنار سروش طاهری ، مانلی حسین پور ، فرشاد مجرب ، مصطفی زندی و … در این نمایش بازی می کند . به همین بهانه خبرنگار تئاتر فست ...

در مصاحبه اختصاصی با تئاتر فستیوال :

مانلی حسین پور : بهترین حس دنیا این است که با نمایشمان ، عشق را به مردم پیشکش کنیم


نمایش « اکوان دیو » به نویسندگی و کارگردانی عباس عبداالله زاده ، قصه ی بیژن و منیژه را از شاهنامه روایت می کند . مانلی حسین پور، در کنار سروش طاهری ، احمد داودی ، فرشاد مجرب ، مصطفی زندی و ... در این نمایش بازی می کند . به همین بهانه خبرنگار تئاتر ف ...