کلید واژه : برنامه نخستین روز اجراهای صحنه ای جشنواره نمایش های آیینی و سنتیبرنامه نخستین روز اجراهای صحنه ای جشنواره نمایش های آیینی و سنتی


نخستین روز هفدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی میزبان 7 نمایش در بخش اجراهای صحنه ای است . به گزارش تئاتر فستیوال ، نخستین روز هفدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی میزبان 7 نمایش در بخش اجراهای صحنه ای ، 5 نمایش در بخش اجراهای خیابانی که ...