کلید واژه : جشنواره منطقه ای تئاتر کودک و نوجوان مهر دزفولمعرفی آثار صحنه ای راه یافته به جشنواره منطقه ای تئاتر کودک و نوجوان مهر دزفول


 ۹ نمایش توسط هیئت انتخاب برای شرکت در بخش صحنه ای دوازدهمین جشنواره منطقه ای تئاتر کودک و نوجوان مهر دزفول معرفی شدند . به گزارش تئاتر فستیوال ، 45 اثر متقاضی شرکت در بخش صحنه ای دوازدهمین جشنواره منطقه ای تئاتر کودک و نوجوان مهر دزفول توسط هی ...