کلید واژه : حسین سرحدی


تئاتر فستیوال

حسین سرحدی : برگزاری سـمیـنارهای بین رشـتـه ای در جشنواره آیینی و سنتی باعث نزدیکی رشته ها می شود


در دومین روز از پنجمین سمینار بین المللی جشنواره نمایش های آیینی و سنتی در پنلی با عنوان " جیرفت و اسناد پنج هزار ساله تکوین نمایش عروسکی در ایران " مقاله ای با عنوان " شکوفایی شهرنشینی و پرداختن به بازی و دوران سرگرمی در آغاز شهرنشینی در شرق ایران ...