کلید واژه : دکتر فرانک الیور زایبتبرنامه های دومین روز پنجمین سمینار بین المللی جشنواره نمایش های آیینی و سنتی


دومین روز از پنجمین سمینار بین المللی جشنواره نمایش های آیینی و سنتی میزبان دو پژوهشگر از آلمان و تاجیکستان است . به گزارش تئاتر فستیوال ، دوشنبه ، دوم شهریور ماه ، پنجمین سمینار بین المللی جشنواره نمایش های آیینی و سنتی میزبان 11 پژوهشگر از ا ...