کلید واژه : سید پویا بیکی


تئاتر فستیوال
نقدی بر نمایش "ضیافت شبانه ای برای شبنم" به کارگردانی روزبه روحی پور

ضیافتی برای قهرمانی همه


من نمایش " ضیافت شبانه ای برای شبنم " به کارگردانی روزبه روحی پور را از فیلم سینمایی " ضیافت " بیشتر دوست داشتم . و همین جا از طرفداران ِ این فیلم و از " کیمیایی " بازها ، می خواهم که بر اعصاب خود مسلط باشند و این نوشته را تا پایان بخوانند . ...